Đông Trùng Hạ Thảo Nguyên Con Tươi

VinaRI hệ thống Yến Sào Khánh Hòa, Đông Trùng Hạ Thảo, Trà Thái Nguyên