Đông Trùng Hạ Thảo Sinh Khối Tươi

VinaRI hệ thống Yến Sào Khánh Hòa, Đông Trùng Hạ Thảo, Trà Thái Nguyên